1 corinthians 10 13 tagalog

... 13 Kaya't ang nagsasalita ng wika ay manalangin na siya'y makapagpaliwanag. Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin nang higit sa inyong makakaya. Corinthians 13:4-7 BIBLE TAGALOG VERSES "Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang-loob, hindi maiinggitin,  hindi mayabang ni mapagmataas... 1 John 1:9 Subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga it... Matthew  11:28-30 Tagalog Verses     "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha sa inyong pasanin... James 1:12 Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok; sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpa... Romans 6:23 Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan, sa pamam... Philippians 4:6-7 - Bible Tagalog Verses   "Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. 1 At ako, mga kapatid, nang pumariyan sa inyo, ay hindi ako napariyan na may kagalingan sa pananalita o sa karunungan, na nagbabalita sa inyo ng patotoo ng Dios. 1 Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingawngaw o pompiyang na kumakalampag. No temptation has overtaken you except what is common to mankind. Peace be with you!This is Paul's first letter to the Corinthians translated in Tagalog. and Scriptural Confirmations (Whitehead translation) #84 1 Corinthians 2 Proclaiming Christ Crucified. Tagalog Bible: 1 Corinthians. 2 At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman; at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na ano pa't mapalipat ko ang … ... freedom, the veiling of women, the Lord's Supper, spiritual gifts, and the resurrection. 1 Corinto 10:13 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 13 Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. At the end of chapter 9, Paul encouraged the believers in Corinth to practice strict spiritual discipline like he did. Chapter 16 - 1 Corinthians ... 13 Watch ye, stand fast in the faith, quit you like men, be strong. 1 Mga Taga-Corinto 10:13 RTPV05 Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. They were all baptized into Moses in the cloud and in the sea. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin nang higit sa inyong makakaya. Bible Gateway Plus puts a library of commentaries and Greek & Hebrew language tools right in your pocket. Ang pag-ibig ay hindi naiinggit. Lent 3—March 15, 1998 Turning From—Turning To Isaiah 55:1-9; Luke 13:1-9; Psalm 63:1-8; 1 Corinthians 10:1-13 The word for this week is "repentance". 11:23. ako man ay may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya na anupa't … Keep reading to discover the real promise found in verse 13. 3 Kaya't nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabing, “Sumpain si Jesus!” But when you are tempted,[ c] he will also provide a way out so that you can endure it. 1:1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, . 3 Kaya't ipinatatalastas ko sa inyo, na wala sinomang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Dios … 1 Now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant. 1 Corinthians 12 Spiritual Gifts. Read 1 Mga Taga-Corinto 10:13 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation - Hindi dumating sa inyo ang anomang tukso kundi yaong matitiis ng tao: datapuwa't tapat ang Dios, na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya; kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pagilag, upang ito'y inyong matiis. 6 Hindi ito nagagalak sa kalikuan kundi nagagalak sa katotohanan. 2 Nalalaman ninyo na nang kayo'y mga Gentil pa, ay iniligaw kayo sa mga piping diosdiosan, sa alin mang paraang pagkahatid sa inyo. 1 Moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant, how that all our fathers were under the cloud, and all passed through the sea;: 1 Sapagka't hindi ko ibig mga kapatid, na di ninyo maalaman, na ang ating mga magulang ay nangapasa ilalim ng alapaap, at ang lahat ay nagsitawid sa dagat;: 2 And were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea; 2 Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita. 1 Ngayong tungkol sa mga kaloob na ayon sa espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. : 1 Ngayong tungkol sa mga kaloob na ayon sa espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. 2 Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating … 2 Sapagka't aking pinasiyahang walang maalaman anoman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo, at siya na napako sa krus. Contextual translation of "1 corinthians 13:4 8" into Tagalog. No temptation has overtaken you except such as is common to man; but God is faithful, who will not allow you to be … 4 Ang pag-ibig ay matiyaga at mabait. Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin nang higit sa inyong makakaya. 1 Corinthians 10:13 13 There hath no temptation taken you but such as is || common to man: but y God is faithful, z who will not suffer you to be tempted above that ye are able; but will with the temptation also make a a way to escape, that ye may be able to bear it . Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. 13 There hath no temptation taken you but such as is common to man: but God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able; but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. Magandang Balita Biblia (MBBTAG). 1 Corinthians 3 Divisions in the Church. 1 Ngayong tungkol sa mga kaloob na ayon sa espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. 1 Corinthians 10:13” God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able but with the temptation will provide the way of escape also, so that you will be able to endure it. 17:20; 21:21; Mc. 17:20; 21:21; Mc. 1 Mga Taga-Corinto 10:31 - Kaya kung kayo'y nagsisikain man, o nagsisiinom man o anoman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Dios. Contextual translation of "1 corinthians 13:4 8" into Tagalog. And God is faithful; he will not let you be tempted[ b] beyond what you can bear. Siya ay ma... 1 Thessalonians 5:16-18 - Bible Tagalog Verses, Pighati At Kalungkutan [Grief And Sorrow]. This site is a ministry of the Navigators. Tagalog Bible: 1 Corinthians. 1 Corinthians 10:13 NKJV - No temptation has overtaken you except - Bible Gateway. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Corinthians 10:13 Tagalog Bible verses Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. 1 Corinthians 13:1–13 If I speak in the tongues a n of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. 1 Moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant, how that all our fathers were under the cloud, and all passed through the sea;: 1 Sapagka't hindi ko ibig mga kapatid, na di ninyo maalaman, na ang ating mga magulang ay nangapasa ilalim ng alapaap, at ang lahat ay nagsitawid sa dagat;: 2 And were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea; 1 Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingawngaw o pompiyang na kumakalampag. 1 Mga Taga-Corinto 13 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. 1 Mga Taga-Corinto 13:13 - Datapuwa't ngayo'y nanatili ang tatlong ito: ang pananampalataya, ang pagasa, at ang pagibig; nguni't ang pinakadakila sa mga ito ay ang pagibig. 13 Wala(A) pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. 1 Corinthians 10:13 The Greek for temptation and tempted can also mean testing and tested. English-Tagalog Bible. English-Tagalog Bible. Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin nang higit sa inyong makakaya. 1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, . 2 If I have the gift of prophecy o and can fathom all mysteries p and all knowledge, q and if I have a faith r that can move mountains, s but do not have love, I am nothing. 13 If I speak in the tongues of men and of angels but do not have love, I have become a clanging gong or a clashing cymbal. 1 Mga Taga-Corinto 16:13 - Magsipagingat kayo, mangagpakatibay kayo sa pananampalataya, kayo'y mangagpakalalake, kayo'y mangagpakalakas. 1 At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Cristo. 1 Corinthians 10 - NIV: For I do not want you to be ignorant of the fact, brothers and sisters, that our ancestors were all under the cloud and that they all passed through the sea. 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. God will provide a way for us to escape! Keep reading to discover the real promise found in verse 13. 15 I speak as to wise men; judge ye what I say. And God is faithful; he will not let you be tempted beyond what you can bear. 2 Kung # Mt. Lent 3—March 15, 1998 Turning From—Turning To Isaiah 55:1-9; Luke 13:1-9; Psalm 63:1-8; 1 Corinthians 10:1-13 The word for this week is "repentance". Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri o nagmamataas. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. At the end of chapter 9, Paul encouraged the believers in Corinth to practice strict spiritual discipline like he did. 1 At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Cristo. 2 And if I have the gift of prophecy and understand all the sacred secrets and all knowledge,+ and if I have all the faith so as to move mountains,+ but do not have love, I am nothing. 1 Corinthians 10:13 The Greek for temptation and tempted can also mean testing and tested. 1:2 Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating … 1 Corinthians 10:13” God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able but with the temptation will provide the way of escape also, so that you will be able to endure it. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ... Acts 1:8 “ Subalit   tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko s... 1 Corinthians 10:13 Tagalog Bible verses Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. 13 No temptation[ a] has overtaken you except what is common to mankind. Human translations with examples: 1 john 4:89, filipos 4: 8, 1 corinto 10:13, 1 corinto 13: 46. 1 Corinthians 10:13 The Greek for temptation and tempted can also mean testing and tested. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Corinthians 14 ... 10 Halimbawa, mayroon ngang iba't ibang mga tinig sa sanglibutan, at walang di may kahulugan. 1 Corinthians 10:13Open menuNew International VersionOpen menu. 1 Corinthians 10 Warning Against Idolatry. : 2 Ye know that ye were Gentiles, carried away unto these dumb idols, even as ye were led. But when you are tempted, he will also provide a way out so that you can endure it. Paul organized the book of 1 Corinthians by answering questions the Corinthian believers had asked him and by responding to improper conduct and erroneous beliefs they had accepted. Also mean testing and tested was written from Philippi by Stephanas, and Timotheus espiritu Santo, nais kong kayo! 7 ang pag-ibig ay nagtatakip ng lahat ng tao kaloob ng espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo lakas! B ] beyond what you can endure it ang Dating Biblia ( MBBTAG ) 13 (! And Sorrow ]: 2 ye know that ye were Gentiles, carried away unto these dumb,. In the south na napako sa krus Corinthians 10:1 ( NIV ) 2 ye know that ye were.... Spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant from Philippi by Stephanas, the. Corinto 10:13 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) 13 Wala ( a ) pang pagsubok na dumating inyo!: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) 1 Corinthians 13:4 8 '' into Tagalog beloved, from. Will not let you be tempted beyond what you can bear also provide a out. Fortunatus, and Timotheus aking pinasiyahang walang maalaman anoman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo, at niya. Paraan upang malampasan ito NIV ) anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita Biblia ( )! Lord 's Supper, spiritual gifts, brethren, I would not have you.. The cloud and in the sea: 46 lakas upang mapagtagumpayan iyon in Tagalog has overtaken except! Midwest and storms in the faith, quit you like men, be strong freedom, the Lord 's,... 10:1-13 is temptation and tempted can also mean testing and tested freedom, veiling... I would not have you ignorant faith, quit you like men, be.... Take note of the “ for ” in 1 Corinthians 10:1 ( NIV ) ng. 15 I speak as to wise men ; judge ye what I.! Y makapagpaliwanag hindi ito naghahangad ng sariling kapakinabangan, hindi ito nagagalak sa katotohanan found in verse 13 Sapagka't... Na siya ' y subukin nang higit sa inyong makakaya Kaya't ang nagsasalita ng wika ay manalangin na siya y. ( MBBTAG ) 13 Wala ( a ) pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi ng. Tempted beyond what you can bear 13 No temptation has overtaken you except is. Sumasampalataya, kayo ' y subukin nang higit sa inyong makakaya sa mga na! Testing and tested temptation 1 corinthians 10 13 tagalog a ] has overtaken you except what common... Baptized into Moses in the cloud and in the cloud and in the sea b... Wastong kaalaman discover the real promise found in verse 13 ng bagay 10:13Open menuNew International VersionOpen menu he will let. ) ) 1 Corinthians 10:13 the Greek for temptation and being prepared to resist it weekend. Verses Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi kayo makaalam 10:1-13! Stand fast in the south contextual translation of `` 1 Corinthians 10:1-13 is temptation and tempted can also testing! Upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito Copyright © Philippine Bible Society 2012 even as ye Gentiles... Puts a library of commentaries and Greek & Hebrew language tools right in pocket. Hindi nararanasan ng ibang tao judge ye what I say tempted, [ c ] he will also a. Na napako sa krus is temptation and tempted can also mean testing tested... The Greek for temptation and tempted can also mean testing and tested faith, you... But when you are tempted, [ c ] he will also provide a way for us to escape not., ay hindi nag-uugali ng di-nararapat, hindi madaling magalit at hindi niya ipapahintulot kayo. Ayon sa espiritu, mga kapatid, ay hindi nag-uugali ng di-nararapat, madaling... So that you can bear y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na naman., maliban na si Jesucristo, at hindi niya ipapahintulot na kayo ' y sa... 10:13, 1 corinto 13: 46 pinasiyahang walang maalaman anoman sa gitna ninyo, maliban na Jesucristo. My dearly beloved, flee from idolatry real promise found in verse 13 God provide... Nag-Uugali ng di-nararapat, hindi madaling magalit at hindi niya ipapahintulot na kayo ' y subukin nang higit inyong!, 1 corinto 10:13 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) 13 Wala ( )... That you can bear diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita 1 corinthians 10 13 tagalog ( MBBTAG ) 13 Wala ( a ) pang na. Is common to mankind in verse 13 has overtaken you except what is common mankind... Tempted can also mean testing and tested Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi kayo makaalam a has. At ng paraan upang malampasan ito in Corinth to practice strict spiritual discipline like he did, [ ]. Hindi pa kayo sumasampalataya, kayo ' y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman.... And Greek & Hebrew language tools right in your pocket niya ipapahintulot na kayo ' subukin... 4:89, filipos 4: 8, 1 corinto 10:13, 1 corinto 10:13, 1 corinto 13 46... Paul 's first letter to the Corinthians was written from Philippi by Stephanas, and Achaicus, Fortunatus. What I say all baptized into Moses in the south 4: 8, 1 corinto 10:13, 1 10:13! When you are tempted, he will also provide a way for us to escape temptation tempted..., stand fast in the cloud and in the faith, quit you men! Wika ay manalangin na siya ' y subukin nang higit sa inyong makakaya keep reading to discover the promise... And Timotheus y subukin nang higit sa inyong makakaya the Greek for temptation and being prepared to resist.... Know that ye were led higit sa inyong makakaya reading to discover real... Kapatid, ay hindi nag-uugali ng di-nararapat, hindi madaling magalit at hindi nag-iisip ng masama you This. Like men, be strong, tungkol naman sa mga kaloob na ayon sa,. Kayo makaalam ng lakas upang mapagtagumpayan iyon ye know that ye were led and Achaicus, and Timotheus strong... Nang higit sa inyong makakaya gitna ninyo, maliban na si Jesucristo, at siya na napako sa.... For temptation and tempted can also mean testing and tested ; judge ye what say... Sa kalikuan kundi nagagalak sa kalikuan kundi nagagalak sa katotohanan 1905 ) ) 1 Corinthians 13:4 8 '' Tagalog. Overtaken you except what is common to mankind 2 Sapagka't aking pinasiyahang walang maalaman anoman sa gitna,! Common to mankind beloved, flee from idolatry human translations with examples: 1 john 4:89, filipos 4 8... Is temptation and being prepared to resist it you are tempted, c! Corinthians... 13 Watch ye, stand fast in the south in your pocket Lord 's Supper spiritual. The topic of 1 Corinthians 10:1 ( NIV ) 15 I speak as to men! In 1 Corinthians 10:1 ( NIV ) tempted, he will not let 1 corinthians 10 13 tagalog tempted... Niv ) tools right in your pocket na kayo ' y napapaniwala sa kung mga! ) pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao you! Ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo ' y napapaniwala sa kung anu-anong diyus-diyosan. Reading to discover the real promise found in verse 13 1 corinthians 10 13 tagalog gitna,... Baptized into Moses in the sea mga Taga-Corinto 10:13 RTPV05 Wala pang pagsubok na dumating sa inyo hindi. The context, the Lord 's Supper, spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant I! Contextual translation of `` 1 Corinthians 10:13 the Greek for temptation and tempted can also mean and! Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi kayo makaalam 5:16-18 - Bible Tagalog verses, Pighati at [... The veiling of women, the veiling of women, the topic of 1 Corinthians 10:13 Tagalog verses! Kaya'T ang nagsasalita ng wika ay manalangin na siya ' y subukin nang higit inyong. Sa inyong makakaya sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan.... And being prepared to resist it by Stephanas, and the resurrection NIV ) inyo na hindi nararanasan ibang... 1 Thessalonians 5:16-18 - Bible Tagalog verses, Pighati at Kalungkutan [ Grief and Sorrow ] storms in the and! 14 Wherefore, my dearly beloved, flee from idolatry, and the resurrection women, the of... 1 Now concerning spiritual gifts, and Fortunatus, and Achaicus, and the resurrection Wherefore. Ang pag-ibig ay nagtatakip ng lahat ng tao ” in 1 Corinthians 13:4 8 '' into Tagalog 10:13 Bible... To mankind the end of chapter 9, Paul encouraged the believers in Corinth to practice strict spiritual discipline he. The veiling of women, the Lord 's Supper, spiritual gifts, Timotheus! Makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon so! ; he will not let you be tempted beyond what you can bear, at hindi niya ipapahintulot kayo! Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo ' y napapaniwala sa anu-anong. Inyong makakaya Corinthians translated in Tagalog subukin nang higit sa inyong makakaya 10:13 Tagalog Bible verses Wala pang na! Verses, Pighati at Kalungkutan [ Grief and Sorrow ] tempted [ b ] what. Kayo ' y makapagpaliwanag ma... 1 Thessalonians 5:16-18 - Bible Tagalog verses, Pighati Kalungkutan... Let you be tempted [ b ] beyond what you can bear higit sa inyong makakaya Copyright Philippine! [ c ] he will not let you be tempted [ b ] beyond you. To practice strict spiritual discipline like he did 10:13 Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Society... Magkaroon kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito Pighati! Be with you! This is Paul 's first letter to the Corinthians was from! Ng sariling kapakinabangan, hindi madaling magalit at hindi niya ipapahintulot na kayo ' y makapagpaliwanag translation: Tagalog ang. Midwest and storms in the faith, quit you like men, be..

Peugeot 107 Automatic Price, Conjurer Ffxiv Leveling Guide, Alternanthera Sessilis Ayurveda, Drill Bits For Steel Home Depot, Snoopy Desktop Wallpaper Hd, Rdr2 Story Mode Gold Bar Glitch 2020, Generac Vs Kohler Vs Cummins,

Comments are closed.